Щодо перспектив розбудови антивоєнного руху

 

Позиція редакції інтернет-журналу «Помідор» полягає в тому, що нагальною вимогою антивоєнного руху має бути насамперед негайне припинення вогню та в першу чергу використання важкого озброєння в густонаселених районах. Водночас ми цілком усвідомлюємо, що жодна зі сторін конфлікту наразі не зацікавлена ​​в припиненні бойових дій, а ініціатори війни її за власною ініціативою не зупинять. Ні американський, ні російський, ні європейський імперіалізм не зацікавлені у припиненні воєнних дій, за розпалювання яких кожен з них несе пряму відповідальність разом із своїми маріонетками в Україні – олігархами і націоналістами всіх кольорів. Як би безжалісно і сумно це не звучало, але війна в Україні – доконаний факт і вона буде тривати! І гинутимуть люди!

Війна в Україні — закономірний підсумок того, чим понад десять років займалися різні угруповання української та світової буржуазії. Вони штучно зміцнювали і розпалювали різні забобони масової свідомості, щоб міцніше прив’язати до себе робітників, дрібних підприємців, селян і інші трудящі класи. Вони розколювали Україну, щоб безперешкодно збирати голоси у своїх електоральних вотчинах. Вони поділяли, щоб панувати і багатіти. А з-за кордону в цьому активно допомагали імперіалісти з США, ЄС та Росії. Вони грали на регіональних протиріччях і штучно підживлювали їх, щоб мати на чолі України дружній собі клан українських олігархів. Саме світові імперіалістичні сили, разом з українськими капіталістами і їх обслугою, несуть пряму відповідальність за розпалювання нинішньої кривавої бійні. Це штучне розпалювання протиріч у боротьбі за владу, бізнес, сфери впливу і поставило Україну перед лицем катастрофи.

Чи можуть зупинити цю катастрофу якісь інші сили? Можуть! Але як? Закликами? Переговорами? Круглими столами? Конференціями? Деклараціями? Ні! Виключно активними діями, спрямованими на відсторонення від влади своїх власних урядів війни, відповідальних за вбивства в Україні. Українські ліві в своїй більшості вже зайняли таку антиурядову антиолігархічну позицію. Але такої позиції лише українських лівих явно недостатньо. Тепер справа за нашими товаришами в США, Росії та Європі! Ми чекаємо активної антивоєнної позиції наших товаришів, що має полягати не в пацифістських абстракціях та добрих побажаннях, а, насамперед, в радикальному тиску на свої уряди! Справжня антивоєнна позиція лівих полягає в боротьбі проти своїх власних імперіалістичних урядів.

Тому зараз не залишається інших шляхів для боротьби за мир в Україні, як розгортання боротьби за відсторонення від влади урядів війни в Києві та Москві, Брюсселі та Вашингтоні. У цьому і полягає зміст боротьби лівих за мир: повалення власних урядів війни. Хто не розуміє цього, той не розуміє нічого.

Шлях до миру в Україні лежить через роззброєння всіх конфліктуючих сторін. Тільки одночасне виведення каральних військ з Донбасу і окупаційних з Криму може запустити процес врегулювання ситуації. Необхідна повна демілітаризація цих регіонів.

Геть українські каральні війська — з Донбасу! Геть російські окупаційні війська — з Криму! Повна демілітаризація Донбасу і Криму!

Закликаємо приєднуватись до антивоєнної ініціативи!

Редакція інтернет-журналу «Помідор»

 

*****

 

О перспективах развития антивоенного движения

Позиция редакции интернет-журнала «Помидор» заключается в том, что неотложным требованием антивоенного движения должно быть, прежде всего, немедленное прекращение огня и, в первую очередь, использования тяжелого вооружения в густонаселенных районах. Вместе с тем, мы полностью осознаем, что ни одна из сторон конфликта пока не заинтересована в прекращении боевых действий, а инициаторы войны ее по своей собственной инициативе не остановят. Ни американский, ни российский, ни европейский империализмы не заинтересованы в прекращении военных действий, за разжигание которых каждый из них несет прямую ответственность вместе со своими марионетками в Украине — олигархами и националистами всех цветов. Как бы безжалостно и грустно это не звучало, но война в Украине — свершившийся факт и она будет продолжаться! И будут гибнуть люди!

Война в Украине — закономерный итог того, чем более десяти лет занимались различные группировки украинской и мировой буржуазии. Они искусственно укрепляли и разжигали различные предрассудки массового сознания, чтобы крепче привязать к себе рабочих, мелких предпринимателей, крестьян и другие трудящиеся классы. Они раскалывали Украину, чтобы беспрепятственно собирать голоса в своих электоральных вотчинах. Они разделяли, чтобы властвовать и богатеть. А из-за границы в этом активно помогали империалисты из США, ЕС и России. Они играли на региональных противоречиях и искусственно подпитывали их, чтобы поставить во главе Украины дружественный себе клан украинских олигархов. Именно мировые империалистические силы, вместе с украинскими капиталистами и их обслугой, несут прямую ответственность за разжигание нынешней кровавой бойни. Это искусственное разжигание противоречий в борьбе за власть, бизнес, сферы влияния и поставило Украину перед лицом катастрофы.

Могут остановить эту катастрофу какие-то другие силы? Могут! Но как? Призывами? Переговорами? Круглыми столами? Конференциями? Декларациями? Нет! Исключительно активными действиями, направленными на отстранение от власти своих собственных правительств войны, ответственных за убийства в Украине. Украинские левые в своем большинстве уже заняли такую ​​антиправительственную антиолигархическую позицию. Но такой позиции только украинских левых явно недостаточно. Теперь дело за нашими товарищами в США, России и Европе! Мы ждем активной антивоенной позиции наших товарищей, которая должна заключаться не в пацифистских абстракциях и добрых пожеланиях, а, прежде всего, в радикальном давлении на свои правительства! Настоящая антивоенная позиция левых заключается в борьбе против своих собственных империалистических правительств.

Поэтому сейчас не остается других путей для борьбы за мир в Украине, как развертывание борьбы за отстранение от власти правительств войны в Киеве и Москве, Брюсселе и Вашингтоне. В этом и заключается смысл борьбы левых за мир: свержение собственных правительств войны. Кто не понимает этого, тот не понимает ничего.

Путь к миру в Украине лежит через разоружение всех конфликтующих сторон. Только одновременный вывод карательных войск из Донбасса и оккупационных из Крыма может запустить процесс урегулирования ситуации. Необходима полная демилитаризация этих регионов.

Долой украинские карательные войска — из Донбасса! Долой российские оккупационные войска — из Крыма! Полная демилитаризация Донбасса и Крыма!

Призываем присоединяться к антивоенной инициативе!

Редакция интернет-журнала «Помидор»

Обращение к рабочим!

 

 

Рабочий! Требуй открытую бухгалтерию и сокращение рабочего времени!
Требуй демократии на предприятии – долой коммерческую тайну!

КТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ХОЗЯИН НА ПРЕДПРИЯТИИ?
Знаешь, кто действительный ХОЗЯИН на предприятии? Бастуй и ты поймешь, что хозяин предприятия – ты, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/РАБОЧИЙ, а не собственник, присваивающий стоимость в виде сверхприбылей.

ЧТО ТРЕБОВАТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ ЛУЧШЕ?
Рабочий ГРОБИТ свое ЗДОРОВЬЕ и ЖИЗНЬ на производстве – поэтому требуй не только повышения зарплаты, но и УЛУЧШЕНИЯ условий и безопасности труда, СОКРАЩЕНИЯ рабочего времени.

ПРОИГРАЛ? – ПОТОМУ ЧТО БЫЛ ОДИН!
Один в поле не воин – СОЛИДАРИЗИРУЙСЯ, ОРГАНИЗОВЫВАЙСЯ, обсуждай проблемы с остальными рабочими, только СОВМЕСТНЫМИ действиями ты сможешь чего-то добиться!

КТО РАБОТАЕТ — ТОТ ЕСТ, КТО НЕ РАБОТАЕТ – И ЕСТ, И ПЬЕТ, И ОТДЫХАЕТ!
Частная собственность на средства производства – это хуже, чем кража!
ТЫ вынужден каждый рабочий день ПРОДАВАТЬСЯ, работая на скучной, вредной и тяжелой работе, при этом сливки производства ИЗЫМАЕТ КУЧКА собственников, руководителей или менеджеров.

ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ – ВОПРОС ВЫЖИВАНИЯ!
Требуешь повышения зарплаты, но получаешь «экономически обоснованный» отказ? Требуй открытой бухгалтерии: пускай покажут, сколько денег платят отдельному рабочему, а сколько – получает собственник или управляющие и уж после этого пытаются что-то обосновать или доказать, что денег нет!


ПОМНИ: КАПИТАЛИСТ НЕ МОЖЕТ ОБОЙТИСЬ БЕЗ РАБОЧЕГО! РАБОЧИЕ БЕЗ КАПИТАЛИСТА – ЛЕГКО!